Štúdujte popri práci aj dopoludnia

Záujemcovia ktorí pracujú na zmeny môžu študovať hru na hudobné nástroje aj dopoludnia.

Hudobná škola Brass Music Academy – Hudobný odbor ponúka žiakom štúdium hry na zobcovú flautu, priečnu flautu, klarinet, saxofón, trúbku, lesný roh, pozaunu, tenor, tubu, klavír, akordeón, heligónku, gitaru, basgitaru/kontrabas, bicie a  spev.

Jeho charakteristikou je prepojenie individuálneho vyučovania v hre na nástroji, speve, hudobnej tvorbe a kolektívnych aktivitách ako hudobná náuka, komorná a súborová hra, hra v orchestri, komorný a zborový spev.

Osobnostné predpoklady pre štúdium: child 2970562 1920 206x300 - Hudobný odbor

girl 3011520 1920 207x300 - Hudobný odborHra na hudobný nástroj kladie vysoké nároky na fyzickú aj duševnú stránku človeka. Hudba je významným prostriedkom pre rozvoj osobnosti, schopnosti empatie, vnímania, prežívania, tolerancie a spolupráce.

Nevyhnutným predpokladom rozvoja hudobného talentu je súčasné  rozvíjanie motorických zručností, hudobného cítenia a hudobného myslenia. Preto je potrebné postupné získavanie teoretických vedomostí v úzkom prepojení na živú hudobnú štruktúru.

Komplexná výučba prepája praktické zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych schopností. Podmienkou na prijatie žiaka je základná orientácia v časopriestore hudby.

 

Drevené dychové nástroje

Plechové dychové nástroje

Ciele hudobného odboru:

  • Žiaci sa vedia orientovať v hudobnej kultúre a svete hudobného umenia, prejavujú vlastné postoje a rozlišujú hodnoty v hudbe rôznych štýlov a žánrov.
  • Demonštrujú rozvinuté pohybové procesy v senzorickej a motorickej zručnosti (zbehlosti) pri hre na hudobnom nástroji.
  • Dokážu uplatniť základy hudobného myslenia, hudobného a estetického vedomia v sústave a v medzipredmetových vzťahoch.
  • Vedia čítať notový text s porozumením (vnímanie, pochopenie, zapamätanie a využitie).
  • Vlastnou tvorivou činnosťou prejavujú kreatívne myslenie, cítenie a záujem o hudbu, vedia vyhľadať a spracovávať informácie o hudbe.