Poslanie

Cieľom výchovy a vzdelávania v Brass Music Academy je pomôcť účastníkom kurzu orientovať sa vo svete kultúry a plnohodnotne realizovať ich umelecký talent. Rozvíjame umelecký a osobnostný potenciál každého dieťaťa, učíme ich kreatívne myslieť a umelecky pracovať jednotlivo aj kolektívne.

Podporujeme prezentáciu mladých talentov na verejnosti a pripravujeme ich na vyššie umelecké vzdelanie v stredných školách alebo umeleckých súboroch, či už profesionálnych alebo neprofesionálnych. Naša činnosť zabezpečuje zdravý citový rozvoj detí a vychováva budúcich umeleckých divákov.

Naša ponuka

 • Skúsení lektori: Kvalifikovaní učitelia s praxou, aktívni hudobníci (sólisti, členovia rôznych zoskupení a orchestrov) prenášajú svoje vedomosti a skúsenosti na žiakov.
 • Moderné vybavenie: Materiálno-technické vybavenie tried a koncertná sála.
 • Prenájom/zapožičanie nástrojov: Riešenie finančného problému pre záujemcov, aby hra na dychové nástroje bola dostupná.
 • Vzdelávacie kurzy pre všetky vekové kategórie: Kurzy hudobnej teórie, dirigovanie, kompozícia, jazzová improvizácia, technika hry na rôznych nástrojoch, práca s notačným programom Sibelius a iné.

Nástroje a oblasti výučby

Primárne sa zameriavame na výučbu dychových nástrojov: flauta, klarinet, saxofón, trúbka, lesný roh, pozauna (tenor/barytón), tuba. Okrem toho ponúkame kurzy spevu, klavíra, gitary, basgitary, bicích nástrojov, dirigovania a kompozície.
note 1394330 1920 1024x410 - O nás

Ciele Brass Music Academy:

 • Rozvoj kľúčových kompetencií: Kultivovať osobnosť žiakov a motivovať ich k celoživotnému vzdelávaniu.
 • Základy vzdelania: Poskytnúť základy vzdelania vo zvolenom umeleckom odbore s ohľadom na potreby a možnosti žiakov.
 • Odborná príprava: Pripraviť žiakov na vzdelávanie v stredných a vyšších odborných školách umeleckého alebo pedagogického zamerania, konzervatóriách a vysokých školách.
 • Motivácia k učeniu a spolupráci: Vytvoriť priaznivú sociálnu, emocionálnu a pracovnú klímu.

Prezentácia a kreativita

 • Prezentácia talentov: Učíme žiakov umelecky sa prezentovať na verejnosti a podporujeme ich účasť v súťažiach.
 • Podpora kreativity: Vedieme žiakov k umeleckej slobode a využitiu vlastnej osobnosti v zvolenom umeleckom smere.

Spolupráca a podpora

 • Rodinná spolupráca: Angažovanosť rodičov do diania v škole posilňuje vzájomné vzťahy.
 • Vzdelávanie pedagógov: Možnosť ďalšieho profesijného vzdelávania a zdokonaľovania pedagógov.
 • Regionálna hrdosť: Formujeme hrdosť na kultúrne tradície regiónu a aktívne zasahujeme do umeleckého života v Trenčianskom kraji.

Brass Music Academy sa snaží dosiahnuť status renomovanej umeleckej školy, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania, s dôrazom na kvalitnú umeleckú prezentáciu.musical instruments 5506072 1920 - O nás