Poslaním výchovy a vzdelávania Brass Music Academy je pomôcť žiakovi orientovať sa vo svete kultúry a realizovať plnohodnotne svoj umelecký talent. Rozvíjať umelecký a osobnostný potenciál každého dieťaťa a naučiť žiakov kreatívne myslieť a umelecky pracovať jednotlivo i kolektívne.

Podporiť prezentáciu mladých talentov na verejnosti a pripraviť svojich žiakov na vyššie umelecké vzdelanie do stredných škôl, prípadne umeleckých súborov (profesionálnych, neprofesionálnych).

Hudobná škola svojou činnosťou zabezpečí zdravý citový rozvoj detí a svojou prezentáciou zabezpečuje výchovu umeleckých divákov.

Primárne sa zameriavame na výučbu dychových nástrojov: flauta, klarinet, saxofón, trúbka, lesný roh, pozauna,(tenor/barytón) tuba ale taktiež je možné sa prihlásiť na spev, klavír, gitaru, basgitaru, bicie, dirigovanie, kompozíciu.

note 1394330 1920 1024x410 - O škole
Čo vám teda ponúkame?

 • napr. že niesme štandardná štátna ani súkromná škola.
 • skúsených a kvalifikovaných pedagógov s praxou ktorí sú aktívni hudobníci, či už ako sólisti alebo členovia rôznych hudobných zoskupení, orchestrov, vďaka čomu svoje vedomosti a skúsenosti z praxe prenesú na svojich žiakov
 • moderné materiálno-technické vybavenie tried
 • koncertná sála
 • možnosť prenájmu/zapožičania dychových hudobných nástrojov:
  Aby nebola hra na dychové nástroje pre záujemcov (žiakov, rodičov a rodiny) finančným problémom, vymysleli sme jednoduché riešenie ako túto otázku vyriešiť za vás aby ste mohli trúbiť spolu s desiatkami žiakov 😊
 • Vzdelávacie kurzy pre všetky vekové kategórie: hudobná teória, dirigovanie, kompozícia, jazzová improvizácia, technika hry na trúbke, technika hry na pozaune, technika hry na bicie nástroje, technika hry na pozaune, práca s notačným programom Sibelius a in.
 • Prihlásiť sa môžu na štúdium všetci od veku 8 – 99 rokov. (deti, mládež, dospelí, seniori)

Moderný prístup, moderné vzdelávanie s použitím klasickej a modernej literatúry ktorá v spolupráci s pedagógmi rozvinie Váš talent, doplní vedomosti z oblasti hudby a umenia a v neposlednom rade naplní Vaše očakávania.

musical instruments 5506072 1920 1024x258 - O škole

 Stanovené ciele Brass Music Academy:

 • utvárať a rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, kultivovať tým ich osobnosť po stránke umeleckej a motivovať ich k celoživotnému vzdelávaniu
 • poskytnúť žiakom základy vzdelania vo zvolenom umeleckom odbore s ohľadom na ich potreby a možnosti
 • pripraviť žiakov po odbornej stránke pre vzdelávanie v stredných a vyšších odborných školách umeleckého alebo pedagogického zamerania a na konzervatóriách, prípadne pre štúdium na vysokých školách s umeleckým alebo pedagogickým zameraním
 • motivovať žiakov k učeniu a spolupráci vytvorením priaznivej sociálnej, emocionálnej a pracovnej klímy

 

V skratke: reálne produkovať šikovných, nadaných a použiteľných hudobníkov do dychoviek, orchestrov, big bandov, ktorí budú reálne ovládať svoje hudobné nástroje primerane k veku.

Dospelím splniť ich cieľ naučiť sa hrať pre radosť, potešenie alebo účinkovanie v komornom súbore, dychovom orchestri a pod.

Iba tak vieme reálne zabezpečiť chod dychoviek, orchestrov v kraji a na celom Slovensku pretože dychovky a orchestre starnú a nemajú pokračovateľov.

cornet 593661 1920 300x194 - O školeBrass Music Academy chce dosiahnuť status renomovanej otvorenej umeleckej školy so spoločenstvom žiakov, pedagógov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania s ohľadom i na kvalitnú umeleckú prezentáciu.

Škola  bude vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, citlivé a kreatívne, schopné uplatniť sa v kultúrnej spoločnosti so špecifickým dôrazom na:

 

 

Vzdelanie – vytvoriť prostredie širšej ponuky umeleckých výchovno-vzdelávacích príležitostí, zamerať sa na skvalitnenie služieb vo výchovno-vzdelávacom procese.

Vzájomná úcta talentov – žiakov viesť k pokore a úcte jednotlivých umeleckých odborov a k ich vzájomnému prepojeniu a spolupráci medzi sebou.

Prezentácia – učiť žiakov adekvátne sa kvalitne umelecky prezentovať na verejnosti. Súťažne podporiť a motivovať jednotlivcov i kolektívy.

Prezentácia v rôznych komorných zoskupeniach, dychových orchestroch, big band, Rádio Dychovka, TV

Podpora kreativity – viesť žiakov k čo najväčšej kreativite, umeleckej slobode a využitiu vlastnej osobnosti v zvolenom umeleckom smere.

SZUŠ svojimi projektmi a kvalitnou hudbou v podaní žiakov, pedagógov a orchestra bude participovať na tom, aby sa Trenčín mohol v roku 2026 stať hlavným Európskym mestom kultúry

Harmonická osobnosť – zo žiakov sa snažiť vytvoriť harmonickú osobnosť – naplnenú psychicky, emocionálne i fyzicky.
Vyzdvihnúť emocionalitu žiaka a jej využitie v umení.music 708724 1920 300x200 - O škole

Podpora rodiny – prehlbovať spoluprácu rodiny a školy formou angažovanosti rodičov do diania v škole, a tak posilniť vzájomné vzťahy.

Vzdelávanie pedagógov– dať možnosť pedagógom sa v svojom umeleckom odbore ďalej profesijne vzdelávať a zdokonaľovať.

* Vyučovať budú kvalifikovaní učitelia a hlavne aktívni hudobníci ktorí svoje skúsenosti budú prenášať a vštepovať do svojich žiakov. Len v takom prípade môžeme vychovať budúcich kvalitných hudobníkov. 

Vzťah k okoliu a regiónu – formovať u detí hrdosť na kultúrne tradície regiónu a regionálnu kultúru, tradíciu dychoviek, folklóru, vytvárať aktívny zásah do umeleckého života v Trenčianskom kraji.

 

musical notes 763190 1920 225x300 - O školeBrass Music Academy  je umelecká škola, ktorá sa podieľa na rozvíjaní vlôh, schopností a nadania detí a mládeže, prípadne dospelých formou záujmovej výchovy a výučby v oblasti umenia, na spoločenskom živote.musical notes 763189 1920 225x300 - O škole