Brass Music Academy o.z.

Sídlo:

Brnianska 2038/1, 911 05 Trenčín – Zlatovce

IČO: 53596323

Registračné číslo: VVS/1-900/90-61088
Registrový úrad: MV SR