Učebné osnovy ZUŠ tanečný odbor

Do tohto odboru je možné prihlásiť sa už od 5 rokov, horná hranica je neobmedzená.

Na začiatku štúdia žiaci absolvujú štúdium POHYBOVEJ PRÍPRAVY ktorá je zameraná na všestranný harmonický telesný rozvoj jednotlivých svalových oblastí , ako aj na získanie pevnosti chrbtových svalov a pružnosti chrbtice , pohyblivosti kĺbov , elastickosti šliach dolných končatín.Je to vlastne technická príprava v základných polohách na mieste ako sú ľah na chrbte,bruchu, ľah vzad s ohnutými kolenami ,sed skrížny , na patách, kľak spojný,podpor kľačmo a stoj v I.a II.poz. paralelnej a vytočenej

PRIESTOROVÉ CVIČENIA sú doležitým činiteľom pre rozvoj priestorového cítenia, orientácie výrazového pohybu,tanečnosti a fantázie.V priestore uplatňujú 7-ročné deti elementárne tvorivé schopnosti bez zábran vo výraze.Žiaci poznajú priestorové formácie (kruh,polkruh,rad,zástup,osmičku,dvojice,trojice,a voľné skupiny.Ďaľej sa oboznamujú s horizontálnym aj vertikálnym vedením pohybu formou rozmanitých výrazových a dynamických cvičení a pohybovými väzbami.

RYTMICKÉ CVIČENIA pomáhajú rozvíjať hudobné cítenie.Žiaci sa učia základné rytmické hodnoty,vnímajú rytmické,tempové aj dynamické zmeny,učia sa zmeny vo výraze pohybu,ako aj schopnosť cítiť dvojdobý,trojdobý a štvordobý takt, prízvučnú a neprízvučnú dobu,akcent.

K základnému tanečnému vzdelaniu neskôr pribúda KLASICKÝ TANEC. Je to predmet , ktorý sa vyučuje podľa osvedčeného metodického postupu.Je to pohybový systém s presne vypracovanou metodiko  a teóriou.Kladie veľké nároky na sústredenosť precíznosť a disciplínu pohybu.

Učebné osnovy ZUŠ Tanečný odbor rozdeľujeme do troch kategórií- prípravné štúdium, 1. stupeň, 2. stupeň. Každá kategória je zameraná na spôsobilosť žiakov a ich primeraný vývoj pri tanci. Pedagógovia pracujú so žiakmi tak, aby sa vedeli pohybovať v priestore, pracujú s ich správnym držaním tela a formujú žiaka. Postupnou náročnosťou sa dopracuvávajú k jednotlivým tanečným variáciám a choreografiám, s ktorými sa potom prezentujú na súťažiach domáceho a medzinárodného charakteru.

ballet 2789416 1920 300x201 - Tanečný odbor

PŠ1 sa zameriava na hudobno-pohybovú výchovu a PŠ2 na tanečnú prípravu detí
V 1. časti, I. stupňa základného štúdia sa vyučujú predmety: Tanečná príprava, Klasický tanec, Ľudový tanec, Kreatívny tanec a Tanečná prax.
V 2. časti I. stupňa základného štúdia sa vyučujú predmety: Klasický tanec, Ľudový tanec, Džezový tanec a Tanečná prax.

V II. stupni základného štúdia sa vyučujú predmety: Klasický tanec, Moderný tanec a Tanečná prax.

Základné štúdium – delí sa na 1. a 2. stupeň:

1. stupeň – deti od 6 do 15 rokov: Je zameraný na základy jednotlivých tanečných techník a to nasledovne – tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec a tanečnú prax. 1. stupeň je rozdelený na 1. a 2. časť. SZUŠ realizuje vyučovací proces v 1. časti 1. stupňa základného štúdia podľa učebného plánu č. 36 a č. 37. Dĺžka vyučovacej hodiny je 45 min – určená učebnými plánmi pre základné umelecké školy schválenými MŠ SR. Počet žiakov v skupine je určený v závislosti od priestorových podmienok jednotlivých elokovaných pracovísk. Výchovno – vzdelávací proces sa uskutočňuje v delených vyučovacích hodinách minimálne 2 – krát do týždňa. 

2. stupeň : deti od 15 rokov: Je zameraný na podrobnejšiu výučbu klasického, ľudového a moderného tanca, tanečnej praxe a dejín tanca, vytváranie jednotlivých tanečných variácii a choreografií. SZUŠ realizuje vyučovací proces v 2. stupni základného štúdia podľa učebného plánu č. 38.  Dĺžka vyučovacej hodiny je 45 min –  určená učebnými plánmi pre základné umelecké školy schválenými MŠ SR.

Na aktuálne školské poplatky a rozvrhy pre jednotlivé elokové pracoviská sa môžete informovať u konkrétnych učitelov, prípadne cez náš kontaktný formulár.
 

Kritéria pre prijatie

(ZUŠ tanečný odbor)

 • dobrý zdravotný stav
 • rozsah dispozícii
 • koordinácia pohybu
 • tanečná pamäť
 • hudobné cítenie
 • radosť z pohybu
 • Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore. 
 • Do základného štúdia zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe výsledkov talentovej skúšky a odporúčania prijímacej komisie.
 • Do základného štúdia môže výnimočne zaradiť aj nadaných uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek určený v učebnom pláne odboru
 1. Talentové skúšky prebiehajú formou zisťovania rozsahu fyzických dispozíícii dieťaťa  a formou predcvičovania tanečných prvkov, pohybových hier, krátkych tanečných variácií.
 2. Náročnosť je určená vekom a zaradením dieťaťa do ročníka.
 3. Potrebný je tanečný úbor: dres resp. tričko, legíny, baletné cvičky (nazývané piškoty) resp. ponožky. Prosíme nenosiť gymnastické cvičky s gumenou podrážkou, ktoré pre tanec nie sú prijateľné.

Prijímacie skúšky