Štúdium pre deti od 6 – 25 rokov (nepracujúci) 

600€ / rok

Štúdium pre žiakov od 25 rokov  (pracujúci)

 800€ / rok

60€ / mesiac

80€ / mesiac

Prihlasiť sa môžete kedykoľvek počas celého roka.

 • Zákonný zástupca (rodič) je povinný uhradiť školné najneskôr do 30. septembra za príslušný prvý polrok 
 • Za druhý polrok je zákonný zástupca (rodič) povinný uhradiť školné najneskôr do 25. februára


  Platobné údaje:

  • Číslo účtu vo formáte IBAN: SK6883300000002801962209
  • KS: 0308
  • VS: 20222023
  • Informácia pre príjimateľa: Uviesť meno a priezvisko žiaka (POVINNÝ ÚDAJ!)
  • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX (pre zahraničný platobný styk)

Školné  slúži na výplaty učiteľov, financovanie nákupu základných učebných pomôcok a materiálu, školského nábytku a zabezpečenie širokých služieb, ktoré sú spojené s prevádzkou hudobnej školy.  Školné sa platí formou dvoch polročných platieb za každý polrok osobitne. Je možné dohodnúť sa aj na splátky.

 

Prihláška je záväzná.
V prípade, ak žiak zanechá štúdium, zaplatené školné sa nevracia.

*Nezaplatenie príspevku je dôvodom na vylúčenie žiaka zo štúdia.

 

 

Aktuálne sa vyučuje iba:

Hra na trúbku

Trumpet blowing - Školné

Hra na pozaunu 

Trombon - Školné

Hra na klapkový trombón

klapkovy trombon - Školné

Hra na tenor / barytón

tenor p3mvw98656jfz3g4y7xnawlv3eth71vtzcn4ttcpiw - Školné

Hra na tubu

Tuba oxmvln8ods4dkkxfkodeefzk98wsuhv2vfh1iyyit4 - Školné

Práca s notačním programom SIBELIUS

sibelius7 ui 1024x728 - Školné