Štúdium pre deti od 6 – 25 (nepracujúci) rokov – 400€ / rok

Štúdium pre žiakov od 25 rokov  (pracujúci) – 700€ / rok

 • Zákonný zástupca (rodič) je povinný uhradiť školné najneskôr do 30. septembra za príslušný prvý polrok 
 • Za druhý polrok je zákonný zástupca (rodič) povinný uhradiť školné najneskôr do 25. februára


  Platobné údaje:

  • Číslo účtu vo formáte IBAN: SK6883300000002801962209
  • KS: 0308
  • VS: 20222023
  • Informácia pre príjimateľa: Uviesť meno a priezvisko žiaka (POVINNÝ ÚDAJ!)
  • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX (pre zahraničný platobný styk)

Školné  slúži na výplaty učiteľov, financovanie nákupu základných učebných pomôcok a materiálu, školského nábytku a zabezpečenie širokých služieb, ktoré sú spojené s prevádzkou hudobnej školy.  Školné sa platí formou dvoch polročných platieb za každý polrok osobitne. Je možné dohodnúť sa aj na splátky.

Prihláška je záväzná.
V prípade, ak žiak zanechá štúdium, zaplatené školné sa nevracia.

*Nezaplatenie príspevku je dôvodom na vylúčenie žiaka zo štúdia.