Kritéria na prijatie do Hudobného odboru 
Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské. Posudzuje sa intonácia podľa klavíra a rytmus (rytmické cvičenia – opakovanie po učiteľovi). Prihliada sa aj na individuálne fyziologické predpoklady podľa zvoleného nástroja.

 

Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore.

Do základného štúdia a do štúdia pre dospelých zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe výsledkov talentovej skúšky a odporúčania prijímacej komisie. Do základného štúdia môže výnimočne zaradiť aj nadaných uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek určený v učebnom pláne odboru, prípadne predmetu.